National Cererovascular Diseases Congress

1st National Cerebrovascular Diseases Congress 2002 Ankara, Turkey (Prof. Gazi Özdemir

2nd National Cerebrovascular Diseases Congress 2004 İzmir, Turkey (Prof. Okay Sarıbaş)

3rd National Cerebrovascular Diseases Congress 2006 Antalya, Turkey (Prof. Birsen İnce)

4th National Cerebrovascular Diseases Congress 2008 Marmaris, Muğla, Turkey (Prof. Turgay Dalkara)

5th National Cerebrovascular Diseases Congress 2010 Çeşme, İzmir, Turkey (Prof. Kürşad Kutluk)

6th National Cerebrovascular Diseases Congress 2012 Eskişehir, Turkey (Prof. Nevzat Uzuner)

7th National Cerebrovascular Diseases Congress 2016 Cyprus, (Prof. Nevzat Uzuner)

8th National Cerebrovascular Diseases Congress 2018 Çeşme, İzmir, Turkey (Prof. H. Mustafa Bakar)